Oferta

Konsultacje / porady psychologiczne

Konsultacja to początek każdej formy kontaktu z psychologiem. Podstawowym celem pierwszych spotkań jest rozpoznanie problemu i nazwanie go, co zwykle samo w sobie jest już pomocne. Dzięki rozpoznaniu jakie jest źródło trudności możliwe staje się dobranie najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy. Jedną z nich może być psychoterapia.

Porady psychologiczne są rodzajem pomocy dla osób zdrowych, przeżywających różnego rodzaju kryzysy lub trudności, które raczej mają charakter sytuacyjny. Spotkania umożliwiają przyjrzenie się jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie ze zgłaszanym problemem. Czas trwania – od kilku do kilkunastu spotkań.

Wizyty domowe

Jest to forma pomocy skierowana do osób niepełnosprawnych lub doświadczających trudności z wychodzeniem z domu z rozmaitych powodów – np. choroby somatycznej, lęków, depresji, psychozy. Wizyty domowe umawiane są indywidualnie, po uprzedniej rozmowie telefonicznej. Zasięg wizyt domowych obejmuje obszar Trójmiasta. W szczególnych przypadkach terapeuta zastrzega sobie prawo, aby odmówić odbycia wizyty domowej ze względów bezpieczeństwa, organizacyjnych lub merytorycznych.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna wykonywana w naszym Centrum obejmuje badanie osobowości, a także badania neuropsychologiczne. Jest ona wykonywana przy użyciu odpowiednio dobranych testów psychologicznych. Poprzedza ją szczegółowy wywiad zebrany w trakcie pierwszego spotkania. Celem badania osobowości jest określenie jej profilu oraz zdiagnozowanie ewentualnych zaburzeń psychicznych. Stanowi ono również źródło wielu wskazówek dotyczących psychoterapii – kierunku dalszej pracy, oceny postępów itp. Diagnoza neuropsychologiczna służy ocenie funkcji poznawczych. Skierowana jest do osób z chorobami neurologicznymi lub odczuwających pogorszenie funkcjonowania w zakresie m.in. postrzegania, pamięci, uwagi, mowy, myślenia, czytania, pisania. Diagnoza psychologiczna jest bardzo istotna w procesie podejmowania decyzji co do sposobu i rodzaju leczenia.

Psychoterapia indywidualna

Jest skierowana do osób, które doświadczają różnego rodzaju objawów (stresu, lęku, depresji, problemów ze snem, odżywianiem, natręctw) jak również powtarzających się trudności w relacjach z ludźmi (w pracy, domu, szkole). Psychoterapia daje możliwość przyjrzenia się sobie, swoim myślom, przekonaniom, emocjom, które powodują wyżej wymienione problemy. Bliska relacja z psychoterapeutą, będąca symbolicznie odzwierciedleniem relacji klienta z innymi ludźmi, pozwala na dostrzeżenie, a potem zmianę destrukcyjnych mechanizmów funkcjonowania.

Z tej formy pomocy mogą także korzystać osoby chcące po prostu podnieść jakość swojego życia, rozwijać się, mieć lepsze związki z innymi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej, ustalonej wcześniej godzinie. Czas trwania procesu terapii uzależniony jest od specyfiki zgłaszanego problemu oraz celu, który ma być osiągnięty.

Konsultacje / diagnoza uzależnienia

Mają one na celu rozpoznanie oraz ocenę głębokości problemu, diagnozę z jakim typem uzależnienia klient się zmaga, a także przedstawienie dostępnych form pomocy dostosowanych indywidualnie do jego potrzeb.

Indywidualna terapia uzależnienia

Cykl spotkań ukierunkowanych głównie na zwiększenie samoświadomości klienta i jego motywacji do dalszej pracy nad sobą. Klient ma możliwość przyjrzenia się mechanizmom rządzącym nałogiem i zyskuje wiedzę na temat ich wpływu na swoje funkcjonowanie. Terapia ma pomóc mu w lepszym rozumieniu siebie oraz w podjęciu decyzji co do dalszego leczenia. Często jest to forma terapii poprzedzająca leczenie stacjonarne w ośrodku. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu o stałej, ustalonej wcześniej godzinie. Ilość spotkań dostosowana jest do potrzeb klienta.

Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych

Spotkania mają charakter wspierająco-edukacyjny. Adresowane są zarówno do rodzin osób czynnie uzależnionych, jak również tych, które już uczestniczą w procesie terapeutycznym (stacjonarnie bądź ambulatoryjnie). Na spotkaniach można m.in. uzyskać informacje o przyczynach, mechanizmach, fazach uzależnienia i o możliwościach jego leczenia, a także o tym jak motywować bliską osobę do podjęcia/kontynuowania terapii oraz jak postępować, aby nie wspierać i nie podtrzymywać jej uzależnienia.

Interwencja kryzysowa

Jest ona skierowana do osób z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej i polega na pomocy w przygotowaniu się do trudnej rozmowy z osobą uzależnioną, która ma na celu nakłonić tą osobę do podjęcia odpowiedniej dla niej formy leczenia. Oferta obejmuje edukację i instruktaż jak przeprowadzić taką interwencję, aby była skuteczna.